Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về

Abstract

This study was conducted to investigate characteristics of shooting, flowering and fruit development of ?E-Dor? longan. Experiments were conducted on 10 longan trees, at the age of 5 years, grown in Chau Thanh district, Dong Thap province from 7/2009-7/2010. Result reflected that each shoot development prolonged within 40-43 days, the period of the subsequent shoot flush tended to be longer than the first one. There was a dephasing of 3 hours between the period of pollen dissemination and pollination of male and hermaphrodite flowers. The hermaphrodite received pollen from 6 AM, whereas the male ones disseminated pollen from 9 AM. In an inflorescent, hermaphrodite and male flowers did not bloom concentratedly at the same time. Hermaphrodite flowers bloomed in 2 periods, the first one occurred primarily in the first 9 days after blooming (AB) and 12-18 days AB in the case of the second. Male flowers started to bloom from the fifth day AB, concentratedly in the 10-11th day. The period from fruit set to harvesting was 126 days. Fruit of E-Dor longan firstly developed peel and seed, reached the maximum speed in 70-80 days after fruit set, subsequently developed aril and fruit weight until harvesting. The maximum speed of the latter occurred in the 98-102nd day AFS 

Keywords: ?E-Dor? longan,  flowering, fruit development, shoot flushing

Title: Investigating characteristics of shoot flushing, flowering and fruit development of ?E-Dor? longan (Dimocarpus longan Lour.) in Chau Thanh district, Dong Thap province

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc điểm ra đọt, ra hoa và phát triển trái nhãn E-Dor. Thí nghiệm được thực hiện trên 10 cây nhãn E-Dor 5 năm tuổi tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2010. Kết quả cho thấy mô?i đơ?t đo?t nha?n pha?t triê?n trung bi?nh tư? 40-43 nga?y, thời gian phát triển đợt đọt sau có khuynh hướng dài hơn đợt đầu. Có sự lệch pha về thời gian nhận phấn và tung phấn của hoa lưỡng tính và hoa đực khoảng ba giờ. Hoa lưỡng tính nhận phấn từ 6 giờ sáng trong khi hoa đực tung phấn từ 9 giờ. Trên một phát hoa hoa lưỡng tính và hoa đực nở tập trung không cùng lúc. Hoa lưỡng tính nở làm hai đợt, đợt một tập trung trong 9 ngày đầu sau khi hoa nở và đợt hai từ 12-18 ngày, trong khi hoa đực bắt đầu nở từ ngày thứ năm và tập trung cao nhất ở ngày thứ 10-11. Từ khi đậu trái đến khi thu hoạch là 126 ngày, trái nhãn E-Dor tăng trưởng vỏ và hạt trước, đạt tốc độ tối đa ở 70-84 ngày sau khi đậu trái, sau đó mới tăng trưởng cơm và khối lượng trái cho đến khi thu hoạch, tốc độ tăng trưởng tối đa ở giai đoạn này từ 98-112 ngày.

Từ khóa: Cơi đọt, nhãn E-Dor, phát triển trái, sự ra hoa

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...