Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về

ABSTRACT

The study was conducted to determine paclobutrazol (PBZ) dose and the most appropriate period for thiourea spray to induce off-season flowering on ?An Phuoc? wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. and Perry). Experiments were carried out at a four years old orchard of ?An Phuoc? wax apple locating in Binh Minh district, Vinh Long province from July 2010 to February 2011. A factorial experiment was arranged in randomized complete block design, with four replications, each of which is equal to one tree. The first factor was PBZ dose (0, 0.75; 1.00; 1.25 g a.i./m canopy diameter), and the second one was 0.5% thiourea spray period (20, 30, and 40 days) after PBZ application (APA) to induce flowering. Results reflected that the treatment of PBZ collar drenching at 0.75 g a.i./m canopy diameter and inducing flowering after wards by thiourea at 40 days APA brought about sooner flowering. The treatment also broght about the highest ratio of  flowering branch/tree (79.17%), higher number of flower bunch (19 bunches/branch). As a result, yield was increased (127 kg/tree), but fruit quality was not negatively influenced.

Keywords:  ?An Phuoc? wax apple, off-season flowering, paclobutrazol, thiourea

Title: Effect of paclobutrazol dose and the most appropriate period for thiourea spray inducing off-season flowering on ?An Phuoc? wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. and Perry) in Binh Minh district, Vinh Long province

TóM TắT

Đê? ta?i đươ?c thư?c hiê?n nhă?m mu?c tiêu xác định liều lượng paclobutrazol (PBZ) và thời điểm phun thiourê thích hợp nhất để kích thích trổ hoa cho cây mận An Phước (Syzygium samarangense (Blume) Merr. and Perry) vào mùa nghịch. Thí nghiệm được tiến hành ta?i vườn mận An Phước bốn năm tuổi của hộ nông dân ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 7/2010 đến 2/2011. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức khối ngẫu nhiên hoàn toàn với bốn lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Nhân tố thứ nhất là liều lượng PBZ (0, 0,75, 1,00 và 1,25 g a.i./m đường kính tán) và nhân tố thứ hai là thời điểm phun thiourê 0,5% (20, 30 và 40 ngày sau khi xử lý PBZ) kích thích cho mận trổ hoa. Kết quả cho thấy xử lý PBZ với liều lượng  0,75 g a.i./m đường kính tán sau đó kích thích trổ hoa bằng cách phun thiourê 0,5% ở giai đoạn 40 ngày sau khi xử lý PBZ có tác dụng làm cho cây trổ hoa sớm, có tỷ lệ cành ra hoa/cây cao nhất (79,17%), làm tăng số chùm hoa trên cành (19 chùm/cành), dẫn đến tăng năng suất (127 kg/cây) nhưng không ảnh hưởng đến phẩm chất trái.

Từ khóa: Mận An Phước, paclobutrazol, thiourê, ra hoa mùa nghịch

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...