Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 22(2014) Trang: 41-47
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Mục đích của đề tài nhằm đánh giá sự thay đổi độ phì nhiêu đất về mặt lý - hóa học và sinh học đất qua canh tác cây bắp rau theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Huyện Chợ Mới - An Giang. Mẫu đất của hai nhóm nông hộ canh tác cây bắp rau tiêu chuẩn GlobalGAP và theo canh tác truyền thống được thu vào hai thời điểm trước khi gieo trồng (đất đầu vụ) và sau khi gieo được 25 ngày để phân tích một số các chỉ tiêu hóa học và sinh học đất. Kết quả cho thấy đặc tính đất vào đầu vụ canh tác không khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên, vào  giữa vụ canh tác, canh tác theo tiêu chuẩn Global GAP giúp cải thiện có ý nghĩa  pH đất, hàm lượng chất hữu cơ, lân hữu dụng, đạm hữu cơ dễ phân hủy, mật số nấm và mật số vi sinh vật có khả năng phân hủy xenlulo trong đất so với đất canh tác bắp rau theo truyền thống. Năng suất bắp rau ở nhóm canh tác theo tiêu chuẩn GlobaGAP cao khác biệt có ý nghĩa so với nhóm canh tác bắp rau theo truyền thống.

Từ khóa:Bắp rau, GlobalGAP, phì nhiêu đất, sinh học đất, năng suất

 

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...