Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Liên kết:

Với tính ưu việt của loại hình đào tạo từ xa, trong giai đoạn hiện nay, các cơ sở giáo dục và đào tạo của vùng cần quán triệt và tích cực hưởng ứng Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/1/2013 trong công tác "Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từ xa ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học", qua đó tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động, hiện đại có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng, đất nước, và trong các công tác đó cũng cần xác định vai trò đầu tàu của Trường Đại học Cần Thơ - Trường đại học trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực đã và đang tích cực triển khai công tác đào tạo từ xa đáp ứng nhân lực cho vùng.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...