Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 61(2016) Trang: 86-100
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

An experiment aimed at determining the effects of lysine and methionine levels in diets on the growth performance, quality of caracass and economic returns of growing guinea fowls from 5 to 14 weeks of age, was conducted in the Mekong delta. The experiment was a completely randomized design experiment with 6 treatments and 3 replicates for each treatment. From 5 to 8 weeks of age, treatments consisted of two diets having 20% and 17% CP without lysine and methionine supplementation; 4 other diets having 17%CP with lysine and methionine supplementated to the diets to reach lysine and methionine levels of 1,10 – 0,45;1,10 – 0,55; 1,40 – 0,45% và 1,40 - 0,55%, respectively. From 9 to 14 weeks of age, treatments consisted of two diets containing 18% and 15% CP without lysine and methionine supplementation; 4 others having  15% of CP level,  with lysine and methionine supplemented to reach lysine and methionine levels of 0,90 - 0,40; 0,90 - 0,50; 1,20 – 0,40 và 1,20 - 0,50%, respectively. Results showed that 5-8 week old chicken fed the diet containing 20%CP, without lysine and methionine  supplementation had similar dailyweight gain, live weight and feed conversion ratio (FCR) to those fed the diets contained 17% CP, supplemented with 1.40% lysine and 0.55% methionine. 9-14 week old chicken fed the diet containing 18%CP without lysine and methionine supplementation gave similar daily weight gain, final live weight, FCR with those fed diets contained 15% CP, supplemented with 1.20% lysine and 0.50% methionine. It could be concluded that growing Guinea fowls from 5 – 8 and 9  -14 week of age fed the diets containing 17% CP, 1.40% lysine, 0.55% methionine and 15% CP,1.20% lysine, 0.50% methionine had the highest daily weight gain, final live weight, carcass quality and  better profits. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...