Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí XXIII. số 7-2016(2016) Trang: 75-80
Tạp chí: khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Tổng số 120 mẫu sán lá gan nhỏ ký sinh trên vịt tại tỉnh Bình Định đã được thu thập và chiết tách ADN tổng số. Bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự đoạn gen ITS2, đã thu được chuỗi nucleotid và so sánh với trình tự nucleotid trên ngân hàng gen qua chương trình BLAST. Kết quả so sánh cho thấy đã phát hiện các loài sán lá gan nhỏ ở mức tương đồng cao là Opisthorchis viverrini, O. lobatus, O. felineus và Clonorchis sinensis, với sự sai khác lần lượt là 2,5,12 và 8 nucleotid, tương ứng vơi 0,5%, 1,42%,3,42% và 2,3%. Trên cơ sở dữ liệu phân tích di truyền và cây phả hệ, có thể kết luận rằng các mẫu sán lá gan nhỏ thu thập trên vịt tại tỉnh Bình Định đều thuộc họ Opisthorchiidae; trong đó loài Opisthorchis viverrini và O. labotus có mối quan hệ họ hàng gần nhất.Căn cứ vào hình thái học và trình tự nucleotid, Sán lá gan nhỏ ký sinh trên vịt tỉnh Bình Định thuộc loài O. parageminus; d8a6y là loài ký sinh trên vịt ở các tỉnh phía bắc và được Oshmarin đặt tên năm 1970

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...