Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 161-166
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nhiệt độ (70, 80, 90oC) và thời gian chần (60, 90, 120, 150 và 180 giây), nồng độ dung dịch muối NaCl (0,5, 1, 1,5 và 2%) và mật độ vi khuẩn Lactobacillus plantarum bổ sung cho lên men (~105, 106 và 107 CFU/mL) tới số lượng và chất lượng các hoạt chất sinh học trong tỏi lên men muối chua đã được đánh giá. Các chỉ tiêu đánh giá dựa vào sự thay đổi hàm lượng một số hoạt chất sinh học là polyphenol, flavonoit, thiosulfinat và hoạt tính chống oxy hóa. Kết quả cho thấy chế độ xử lý nhiệt khi chần đã gây ra một số thiệt hại cho các hoạt chất mang tính sinh học, rõ rệt nhất ở nhiệt độ chần ở 80oC trong 90 giây. Tỏi lên men với mật độ vi khuẩn 106 CFU/mL sau 6 ngày cho thấy có hàm lượng polyphenol cao nhất (19,50 mg GAE/g) so với tỏi lên men với mật độ 105 và 107 CFU/mL. Bên cạnh đó, nồng độ muối bổ sung cũng ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol. Quá trình lên men tỏi muối chua trong dung dịch có nồng độ muối NaCl 1% và mật độ vi khuẩn Lactobacillus plantarum 106 CFU/mL sau 6 ngày lên men cho thấy hàm lượng phenolic và flavonoit tổng và hoạt động khử gốc tự do DPPH của tỏi tăng lên nhiều trong khi hàm lượng thiosulfinat giảm dần.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...