Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 3(2016) Trang: 17-20
Tạp chí: Khoa học Quản lý Giáo dục
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU). Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 148 sinh viên đã tốt nghiệp VTTU và có thời gian làm việc ít nhất 3 tháng. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và khả năng hoàn thành công việc của sinh viên VTTU được đánh giá là tốt. Nghiên cứu cũng đã xác định được ba nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên VTTU là kỹ năng nghề nghiệp, thái độ đối với công việc và kiến thức tác nghiệp. Trong đó, tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên VTTU.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...