Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 2(2016) Trang: 17-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) ở tỉnh An Giang. Số liệu sơ cấp được thu thập từ 115 nông hộ tham gia mô hình CĐML ở các huyện Châu Thành, Châu Phú và Thoại Sơn. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là thống kê mô tả và phân tích các tỷ số tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm, nông hộ tham gia mô hình CĐML đã đạt được mức lợi nhuận khá cao, cụ thể: vụ Đông Xuân là 2.063.168 đồng/1000m2, vụ Hè Thu là 996.329 đồng/1000m2, vụ Thu Đông là 1.421.256 đồng/1000m2. Tỷ suất lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình CĐML đạt được rất khả quan. Ở cả 3 vụ, tỷ suất lợi nhuận nông hộ đạt trên 0,4 lần. Đặc biệt, ở vụ Đông Xuân, nông hộ đạt tỷ suất lợi nhuận là 0,85 lần.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...