Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Liên kết:

Quy định pháp lý và hoạt động giám sát là rất quan trọng đối với tính bền vững và phát triển của hợp tác xã tài chính (HTXTC). Đối với bất kỳ tổ chức tài chính nói chung và HTXTC nói riêng, để đảm bảo khả năng thanh toán và sự ổn định của hệ thống tài chính,… thì khung pháp lý và cơ chế giám sát rõ ràng, phù hợp là rất quan trọng và hết sức cần thiết. Bài viết này tham khảo môi trường chính sách pháp luật cho hoạt động HTXTC của 4 quốc gia Brazil, Sri Lanka, Burkina Faso và Keyna. Từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế từ khung pháp lý và cơ chế giám sát hoạt động HTXTC, làm cơ sở đúc kết những bài học kinh nghiệm

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...