Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14(2017) Trang: 75-83
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm và nhà lưới thuộc bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh thối gốc thân cây khoai lang do nấm Sclerotium rolfsii gây ra. Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm S. rolfsii trong điều kiện phòng thí nghiệm được thực hiện với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy các chủng xạ khuẩn TTr7, TL13 và TT3, có khả năng đối kháng cao với nấm S. rolfsii với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 1,26 cm; 1,16cm và 1,22cm và hiệu suất đối kháng đạt lần lượt 72,89%; 65,78% và 69,78% ở thời điểm 84 giờ sau khi cấy. Đánh giá hiệu quả quản lý bệnh thối thân gốc do nấm S. rolfsii gây ra của các chủng xạ khuẩn có triển vọng trong điều kiện nhà lưới được thực hiện với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng quản lý bệnh thối gốc thân cây khoai lang do nấm S. rolfsii gây ra trong điều kiện nhà lưới. Trong đó, chủng TT3 được xử lý ở thời điểm phun kết hợp 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo cho hiệu quả quản lý bệnh cao hơn so với các nghiệm thức còn lại.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...