Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Liên kết:

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân Cần Thơ. 120 người dân đã từng tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch được chọn phỏng vấn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp như thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho biết thời gian, công cụ, nội dung tìm kiếm, hình thức và mục đích sử dụng Internet của người dân và lý do tìm kiếm thông tin trực tuyến để phục vụ cho một chuyến đi du lịch. Ngoài ra, 6 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến ý định tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch là tính dễ tiếp cận, tính hữu dụng, chuẩn chủ quan, sự tin cậy, kinh nghiệm, và nhận thức kiểm soát hành vi. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có mối quan hệ thuận chiều giữa ý định tìm kiếm và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân. Bài nghiên cứu đã làm giàu và cung cấp thêm minh chứng cho lý thuyết hành vi người tiêu dùng trong trường hợp tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch và đưa ra các hàm ý quản trị.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...