Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 50/2017(2017) Trang: 59-64
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá thích nghi đất đai định tính và định lượng làm cơ sở đề xuất chuyển đổi kiểu sử dụng đất tại quận Cái Răng. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp nông hộ và đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 1976 & 2007) được sử dụng để thu thập số liệu thực trạng sản xuất và phân vùng thích nghi cho các kiểu sử dụng đất. Kết quả trong vùng nghiên cứu có 4 kiểu sử dụng đất chính: Lúa 2 vụ (LUT 1); Lúa – màu (LUT 2); Chuyên màu (LUT 3); Cây ăn trái (LUT 4). Kết quả đánh giá thích nghi đã xác định trong vùng có 21 đơn vị bản đồ đất đai, phân ra được 8 vùng thích nghi cho các kiểu sử dụng đất. Về thích nghi tự nhiên, ngoại trừ vùng VIII không thích nghi cho hầu hết các kiểu sử dụng đất, còn lại các vùng khác thay đổi từ thích nghi kém đến thích nghi cao, trong đó vùng I và III đều thích nghi cho tất cả các LUT. Tuy nhiên, nếu ảnh hưởng của phèn được cải thiện thì hầu hết các vùng đều thích nghi từ trung bình đến cao cho tất cả các LUT. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy kiểu sử dụng đất trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả cao hơn lúa cả về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn. Kết quả đánh giá thích nghi định lượng, ngoại trừ LUT 1 thích nghi kém về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn tại tất cả các vùng, hầu hết các LUT còn lại thích nghi trung bình đến cao cả về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất bố trí Lúa 2 vụ tại vùng III, VI, VIII; Lúa – màu tại vùng V, VII; chuyên màu vùng IV, VII và cây ăn trái vùng I, II, IV, VI, VIII.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...