Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 30(2017) Trang: 125-128
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nghiên cứu sử dụng Hàm sản xuất biên Cobb - Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency model) để xác định ảnh hưởng của kỹ thuật sản xuất đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật chung của các nhóm hộ dao động trong khoảng 58,46%-99,25%, trung bình là 85,91%; các hộ có ứng dụng kỹ thuật, như: sạ hàng, hoặc sử dụng giống xác nhận, hoặc áp dụng biện pháp “3 giảm - 3 tăng” có hiệu quả kỹ thuật cao hơn các hộ không ứng dụng. Bên cạnh đó, trình độ học vấn, tham gia hiệp hội tại địa phương, tập huấn kỹ thuật có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ nói chung.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...