Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 107(2017) Trang: 2-9
Tạp chí: Tạp chí Khoa học thương mại
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là điều tra tác động của các đặc điểm hội đồng quản trị đến kết quả hoạt động công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu tại 75 công ty niêm yết tại SGDCK TPHCM trong giai đoạn 2011 – 2015 được sử dụng để đo lường tác động này. Kết quả ước lượng từ mô hình hiệu ứng cố định cho thấy rằng, quy mô HĐQT, tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT, trình độ học vấn của HĐQT và giới tính HĐQT có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động của công ty trong khi quyền kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT–tổng giám đốc lại có tương quan nghịch. Ngoài ra, kết quả còn chỉ ra rằng, giới tính của HĐQT giữ vai trò điều tiết đến mối quan hệ giữa kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT-tổng giám đốc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...