Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

t. In Vietnam, Allium Tuberosum Rottler. ex Spreng (ATRES) was used in everyday meals as a seasoning, and as a common remedy for the prevention of diarrhea, asthma, and so on. In this study, We evaluated the phytochemical composition, total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) and antioxidant activity of ATRES, which was harverted in Vietnam. The findings indicate that Vietnamese ATRES had a varied range of pharmacologically active compounds, including alkaloid, flavonoid, terpenoid, tannin, coumarin, saponin, and reduced sugar. Folin-Ciocalteu calculates the TPC and the TFC is derived using the aluminum chloride method. The TPC and TFC of ethanol extract in ATRES achieved 46.15 ± 1.26 mgGAE/g DW and 31.10 ± 1.12 mg QE/g DW, respectively. Taken together, we found that the antioxidant capacity in DPPH forms (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) was assessed by spectrophotometric method and obtained an IC50 result of 97.46 µg/ml. These results indicate that Vietnamese ATRES is effective in increasing food use with its antioxidant and valuable activity.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...