Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí số 9/118(2020) Trang: 77-83
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Bài này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc kết hợp phân gà với phân bón hóa học (N-P-K) đến năng suất và chất lượng trái đậu bắp đỏ (Abelmoschus esculentus L.) trồng trên đất phù sa (Gleyic Fluvisol). Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 12/2019 - 3/2020, tại khu thực nghiệm Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón kết hợp 84 kgN - 42 kgP2O- 42 kgK2O/ha + 1,8 tấn/ha phân gà đã cho kết quả về năng suất cũng như sinh trưởng của cây cao hơn so với bón 100% vô cơ (120 kgN – 60 kg P2O– 60 kg K2O/ha). Bón 60  kgN - 30 kgP2O- 30 kgK2O/ha + 3 tấn/ha phân gà cho năng suất không khác biệt thống kê so với bón 100% phân vô cơ. Các nghiệm thức có bón phân gà cho độ ngọt cao hơn nhưng tích lũy nitrate trong trái đậu bắp thấp hơn bón hoàn toàn phân bón hóa học. Khi tăng dần hàm lượng phân hữu cơ đã giúp gia tăng pH đất, chất hữu cơ, hàm lượng dinh dưỡng hữu dụng trong đất rõ rệt hơn so với chỉ bón hoàn toàn phân bón hóa học (đối chứng).

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...