Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 4(2020) Trang: 346-351
Tạp chí: Tạp chí Công thương

Khảo sát hàm lượng polyphenol tổng, saponin tổng hoạt tính kháng oxy hóa từ cao chiết cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l.) harms)

Study on polyphenol, saponin content and antioxidant activities of polyscias fruticosa (l.) harms extract

Nguyễn Đức Độ — Thị Linh Duyên — Huỳnh Thanh Duy — Trần Nhân Dũng 

TÓM TẮT

            Cao chiết đinh lăng được dùng để khảo sát hàm lượng polyphenol, saponin tổng số và khả năng kháng oxy hoá thông qua phương pháp khử DPPH và khử peroxide. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol tổng cao nhất ở cao chiết lá - methanol với 72,003 mg GAE/g. Định lượng saponin tổng cho thấy hàm lượng cao nhất trong cao chiết lá – ethanol với 118,44 mg/g. Khả năng oxy hoá của cao chiết lá – ethanol cho hiệu quả cao nhất với giá trị IC50 đối với DPPH và peroxide lần lượt là 266,3 μg/mL và 226,13 μg/mL.

Từ khóa: Đinh lăng, DPPH, khử gốc peroxide, polyphenol tổng, saponin tổng

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...