Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng

TÓM TẮT

Hai mươi dòng nấm ăn được thu thập trong tự nhiên và ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để phân tích đa dạng di truyền. Vùng trình tự ITS1-5,8S-ITS2 của DNA ribosom nhân được khếch đại bằng kỹ thuật PCR với cặp mồi chung là ITS1 và ITS4, sau đó được giải trình tự, so sánh trên cơ sở dữ liệu NCBI để xác định loài, sử dụng phần mềm PAUP 4.0 để xây dựng giản đồ phả hệ. Kết quả đã xác định các dòng nấm rơm đều thuộc loài Volvariella volvaceae, các dòng nấm bào ngư trắng đều thuộc loài Pleurotus floridanus, các dòng nấm bào ngư nhật thuộc loài Pleurotus cystidiosus, dòng nấm bào ngư xám thuộc loài Pleurotus pulmonarius, hai dòng nấm dai thuộc loài Lentinus squarrosulus, hai dòng nấm kim châm thuộc loài Flammulina velutipes, dòng nấm trân châu thuộc loài  Agrocybe aegerita, dòng nấm mèo thuộc loài Auricularia polytricha. Bốn dòng nấm linh chi thuộc ba loài: Ganoderma tropicum, Ganoderma lucidum, Ganoderma gibbosum. Giản đồ phả hệ cũng cho thấy mức tương quan di truyền giữa các loài nấm khảo sát có mức gắn bó boostrap cao, có thể kết luận các loài này có nguồn gốc rất gần nhau.

Từ Khóa: Đa dạng di truyền, ITS (Internal Transcribed Spacer), nấm, nghiên cứu phả hệ

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...