Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bài viết phân tích hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu được ước lượng từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas dựa trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp 115 nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; quận Ô Môn và quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của các nông hộ trồng nấm rơm là 66,6%. Mức hiệu quả kỹ thuật cao nhất của các nông hộ trồng nấm rơm là 99% và thấp nhất là 39%. Mức hiệu quả kỹ thuật giữa các nông hộ có thể là do có sự khác biệt về số người trong hộ, trình độ học vấn, kỹ thuật trồng nấm rơm và cách thực hành sản xuất nấm rơm. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng nấm rơm là lượng rơm, lượng meo, chi phí BVTV, lượng lao động thuê, lượng lao động nhà và số người trong hộ. Yếu tố gây ra sự phi hiệu quả kỹ thuật là tuổi. 

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...