Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 79-83
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Bài viết này nhằm xác định được các yếu tố tác động làm cơ sở đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Nghiên cứu đã thu thập các số liệu thứ cấp, tổ chức một cuộc đánh giá nhanh nông thôn với sự tham gia của nhà quản lý nông nghiệp và phỏng vấn 120 người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để xác định các yếu tố và mức độ tác động đến mô hình canh tác bởi phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả đã xác định bốn nhóm yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến các mô hình canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Trong đó các yếu tố về đất, nước, lợi nhuận, thị trường tiêu thụ, chi phí đầu tư, tập quán canh tác, giải quyết việc làm, phù hợp quy hoạch, chính sách hỗ trợ, phèn hóa và gia tăng dịch bệnh là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số giải pháp về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...