Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 10(2020) Trang: 67-74
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả các loại cây trồng nông nghiệp đô thị ở Sóc Trăng, từ đó đề xuất giải pháp phát triển hiệu quả các mô hình trồng trọt đô thị tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp phân tích được sử dụng là thống kê mô tả, phân tích tỷ số tài chính, phân tích mô hình hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với lúa lợi nhuận thu được của mô hình lúa 3 vụ là cao nhất khoảng 2.761.047 đồng/1000 m2/vụ. Đối với hoa màu và các loại cây khác thì cây cảnh mang lại lợi nhuận cao nhất đạt 49.231.375 đồng/1000 m2/năm. Lợi nhuận của các loại cây trồng còn lại mang lại từ 1.595.915 - 5.578.791 đồng/1000 m2, trong đó cây màu đạt lợi nhuận 5.578.791 đồng/1000 m2/vụ. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình canh tác lúa cho thấy 4 biến ảnh hưởng có ý nghĩa đến lợi nhuận của mô hình lúa ở mức ý nghĩa 5% là biến học vấn (X3), lượng phân đạm (X6), ngày công lao động gia đình (X9) và diện tích đất sản xuất (X10). Bên cạnh đó, tuổi, giới tính là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng màu tại thành phố Sóc Trăng. Các chiến lược được đề xuất dựa trên phân tích SWOT là cơ sở quan trọng để phát triển hiệu quả các mô hình trồng trọt đô thị tại thành phố Sóc Trăng.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...