Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 105(2014) Trang: 53-61
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 121 QTDND trong giai đoạn 2010 - 2012. Sử dụng mô hình hồi quy hiệu ứng cố định, kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động, quy mô của QTDND và tốc độ tăng trưởng kinh tế là những nhân tố có mối tương quan tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng của các QTDND. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu của các QTDND và tỷ lệ lạm phát lại có mối tương quan nghịch với tăng trưởng tín dụng của các QTDND ở khu vực ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...