Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng sinh khí cỏ vườn trong túi ủ biogas được thực hiện ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2013. Thí nghiệm gồm có nghiệm thức phân heo (đối chứng) và cỏ vườn, mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần, mỗi lần lập lại 60 ngày. Kết quả cho thấy, tổng lượng khí sinh ra ở nghiệm thức cỏ vườn (6.923 ± 2.687L) không khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức phân heo (7.202 ± 641 L). ở nghiệm thức cỏ vườn khí chiếm tỉ lệ cao nhất trong hỗn hợp khí sinh ra và có khuynh hướng gia tăng qua các ngày thu mẫu. Ngược lại khí CO2 và khí khác (H2S, NH3, ...) có khuynh hướng giảm theo thời gian. Mặc dù tỉ lệ khí CH4 sinh ra ở nghiệm thức cỏvườn (47,4 ± 3,5%) thấp hơn nghiệm thức phân heo (55,7% ± 4,9%), nhưng nghiệm thức cỏ vườn vẫn đảm bảo khả năng cháy tốt, đủ đun nấu ở hộ gia đình.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...