Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết: http://emer.ac.vn

Nghiên cứu này đã được thực hiện từ tháng 08/2012-10/2013 thông qua việc thu mẫu nguồn lợi hải sản, và phỏng vấn ngư dân của 100 tàu khai thác lưới kéo và lưới rê (4 tàu/nhóm công suất) tại 05 bến cảng cá chính của tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lợi hải sản được khai thác khá đa dạng về thành phần loài gồm 38 Bộ, 14 Họ và 65 loài có giá trị kinh tế đã được xác định. Nghề lưới kéo và lưới rê khai thác được lần lượt là 65 loài và 19 loài, sản phẩm khai thác chính của nghề lưới kéo đôi và kéo đơn xa bờ là các loài cá có giá trị kinh tế với tỷ lệ lần lượt là 36,43% và 38,37%. Nghề lưới kéo đơn ven bờ là tôm chiếm 47,51% và nghề lưới rê là cá có giá trị kinh tế và ghẹ với tỷ lệ lần lượt là 82,37% và 89,34% theo nhóm công suất trên 90CV và dưới 90CV. Tổng doanh thu của nghề lưới kéo đôi xa bờ là cao nhất (7,09 tỷ đồng/năm) so với các nhóm nghề còn lại khác trong nghiên cứu này; hiệu quả tài chính trong khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ chỉ đạt 53,3%, thấp hơn so với các nhóm nghề khác. Hiện nay tỷ lệ chết do khai thác còn khá cao, là nguyên nhân gây nên suy giảm nguồn lợi hải sản tự nhiên trong những năm qua ở tỉnh Kiên Giang.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...