Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 19(2014) Trang: 63-69
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Đề tài ''Khảo sát khả năng phối hợp của vi khuẩn dạ cỏ dê với nhóm vi khuẩn dạ cỏ bò để phân giải bã mía trong điều kiện in vitro'' được thực hiện nhằm tuyển chọn một nhóm vi khuẩn thích hợp để ứng dụng làm tăng hiệu suất phân giải bã mía. Bốn dòng vi khuẩn đã được phân lập và tuyển chọn từ dạ cỏ dê bao gồm DD9, DD5, DD7 và DD13 được phối hợp với nhau để khảo sát hoạt tính phân giải bã mía. Kết quả cho thấy tổ hợp giữa 2 dòng vi khuẩn DD9 và DD7 cho thấy phân giải bã mía hiệu quả nhất với đường kính vòng tròn thủy phân lớn nhất 27 mm và phần trăm DM bã mía được phân giải là 11,13%.  Kết quả khuếch đại đoạn gien 16S ArRN của DD9 và DD7 bằng cặp mồi 8F và 1492R bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự bằng máy giải trình tự tự động cho thấy dòng DD9 và DD7 lần lượt đồng hình ở mức độ 94% với dòng Bacillus subtilis RC24 và 92% với dòng Bacillus subtilis BA3-1A. Tuy nhiên, trong điều kiện in vitro, chỉ có dòng vi khuẩn DD9 cho thấy có khả năng phối hợp với tổ hợp 3 dòng vi khuẩn đã được tuyển chọn từ dạ cỏ bò BM13, BM21 và BM49 (lần lượt tương đồng với các dòng vi khuẩn  JQ923444 Achromobacter xylosoxidans strain BL6, JQ410786 Bacillus subtilis strain S2O, EF530208 Bacillus subtilis strain FS321  ở mức 91%, 94% và 94%) theo tỷ lệ 1:3 cho hiệu suất phân giải bã mía cao nhất thể hiện với tỷ lệ phân giải DM, xenluloza, hemixenluloza lần lượt là 21,27%; 8,17%; 10,22%.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...