Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 8/2014(2014) Trang: 93-99
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại chế phẩm sinh học lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thí nghiệm có 4 nghiệm thức gồm: (i) Nghiệm thức đối chứng (không bổ sung chế phẩm sinh học), (ii) bổ sung chế phẩm sinh học A, (iii) bổ sung chế phẩm sinh học B, (iv) bổ sung chế phẩm sinh học C, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, bể thí nghiệm bằng composit có thể tích 500 lít/bể, nước ương có độ mặn 12 ? và sục khí liên tục, mật độ ương là 60 ấu trùng/lít. Các bể ương được bổ sung tảo Chlorella một lần với mật độ 100.000 tb/ml trước khi bố trí ấu trùng tôm càng xanh, các loại chế phẩm sinh học 3 ngày sử dụng một lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong suốt quá trình ương ở các nghiệm thức có bổ sung chế phẩm sinh học thì các yếu tố môi trường nước như TAN, Nitrite luôn thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng và nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm càng xanh phát triển tốt. Mật độ vi khuẩn tổng cộng ở nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh hoc B cao nhất (4,1 x 105 CFU/ml) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p5 CFU/ml); vi khuẩn Vibrio spp ở nghiệm thức đối chứng cao nhất (9,4 x 103) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p. ở nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh học B và C thì postlarvae tôm càng xanh có chiều dài lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê...

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...