Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 23(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Hai thí nghiệm (trong chậu và ngoài đồng) được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của hai chủng vi khuẩn Pseudomonas putida TAL01 và Bacillus subtilis TAL04 với các mức độ bón phân lân khác nhau với nền phân 120 kg N- 60 kg K2O/ha lên cây lúa cao sản giống Ma Lâm 213 trên đất thịt pha cát ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong vụ thu đông 2013 và đông xuân 2013-2014. Kết quả cho thấy cả hai chủng vi khuẩn bón kết hợp với phân lân đều làm tăng chiều cao cây, yếu tố cấu thành năng suất, năng suất lúa; hai chủng vi khuẩn TAL01 và TAL04 tác động có hiệu quả lên đến yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa trồng trong chậu khi bón cùng với 40 kg P2O5/ha và tương đương với bón 80 kg P2O5/ha mà không bổ sung vi khuẩn. Trên nền 120 N + 60 K2O kg /ha thí nghiệm ngoài đồng cũng cho kết quả tương tự như trong chậu, trong đó cây lúa bổ sung chủng vi khuẩn TAL01 hay chủng TAL04 và bón 40 kg P2O5/ha có yếu tố cấu thành năng suất và năng suất tương đương với bón 80 kg P2O5/ha và không có chủng vi khuẩn, đồng thời làm tăng hàm lượng protein, tăng phốt pho và protêin trong gạo và hàm lượng P dễ tiêu trong đất trồng lúa, góp phần cải thiện độ phì của đất. Như vậy, hai chủng vi khuẩn đã cung cấp 50% lân hữu dụng (tương đương với 40 kg P2O5/ha) cho cây lúa trồng trên đất thịt pha cát ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...