Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí ISSN 1859-4581(2014) Trang: 155-162
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nhằm đánh giá biến động môi trường nước, dinh dưỡng và nhiễm mặn đất trong mô hình nuôi tôm sú-lúa luân canh truyền thống (TT) và cải tiến (CT) ở tỉnh Kiên Giang (KG), nghiên cứu này đã được thực hiện thông qua việc thu mẫu môi trường nước hàng tháng (5 đợt) trong vụ nuôi tôm (mùa khô), dinh dưỡng, pH và nhiễm mặn đất (5 đợt) trong vụ nuôi tôm và trồng lúa (mùa khô và mùa mưa) ở huyện Anh Minh (mô hình TT) và An Biên (mô hình CT) từ tháng01-12/2012. Có 3 ruộng thí nghiệm (CT: 1,5-2,0; TT 2,5-3,0 ha/ruộng) được chọn ở mỗi mô hình. Kết quả của nghiên cứu cho thấy các giá trị pH (7,6-8,7), độ kiềm (87-133 mg/L), BOD (0,76-2,5 mg/L) và COD (4,8-9,6 mg/L) nằm trong khoảng thích hợp cho nuôi tôm sú và không có sự khác biệt lớn giữa hai mô hình. Nhiệt độ (TT) biến động lớn, DO (CT) thấp ở cuối vụ, độ mặn thấp ở đầu vụ và biến động lớn trong quá trình nuôi ở cả 2 mô hình. Các yếu tố dinh dưỡng trong đất có xu hướng tăng dần trong vụ nuôi tôm và giảm vào vụ trồng lúa. Các giá trị pH đất (5,7-6,9), TN (1.350-2.063 mg/Kg), TP (174-565 mg/Kg) và chất hữu cơ (CHC) (4,6-7,4 mg/Kg) ở mô hình TT cao hơn so với CT và nằm trong khoảng thích hợp cho 2 mô hình nuôi. Độ mặn tích lũy trong đất ở mô hình TT (0,47-2,0?) cao hơn so với mô hình CT (0,35-1,1?), các giá trị thu được ở 3 tầng (mặt, 5 và 10 cm) của 2 mô hình không có sự khác biệt lớn. Mức độ xâm nhập mặn trong nghiên cứu này chưa gây ảnh hưởng đến phát triển của cây lúa trong mùa mưa. Tuy nhiên, cũng cần có những giải pháp để phát triển bền vững mô hình này ở tỉnh KG trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...