Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 2 (1)(2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐH An Giang
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ tác động của rủi ro nông nghiệp đến hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng thanh long ở tỉnh Tiền Giang. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được áp dụng để thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp 132 nông hộ trồng thanh long. Bằng phương pháp hồi qui tuyến tính, khám phá quan trọng của nghiên cứu là xác định mức độ tác động của rủi ro nông nghiệp đến hiệu quả sản xuất của nông hộ, nghiên cứu đã chỉ ra tổng số rủi ro, các loại rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường, rủi ro thể chế đều tương quan nghịch đến hiệu quả sản xuất của nông hộ.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...