Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 12(2016) Trang: 90-95
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng tảo Chlorella vulgaris bảo quản ở các thời gian và điều kiện khác nhau cho luân trùng Brachionus plicatilis ăn. Thí nghiệm 1 nghiên cứu về ảnh hưởng của điều kiện bảo quản đến tỉ lệ sống của tảo C. vulgavis. Tảo C. vulgaris nuôi ở điều kiện nhiệt độ 25-26oC, độ mặn 25 ppt trong môi trường Walne. Tảo được thu hoạch ở cuối giai đoạn tăng trưởng và ly tâm ở vận tốc 2000 vòng/phút. Tảo ly tâm được bảo quản trong ống falcon với thể tích 50 mL ở điều kiện 4 °C, -2 °C, -2 °C có bổ sung glycerol và không bảo quản với 3 lần lặp lại. Thí nghiệm 2 thực hiện nhằm xác định khả năng sử dụng tảo C. vulgaris bảo quản ở điều kiện khác nhau trong thời gian 15 ngày trong nuôi luân trùng B. plicatilis. Luân trùng được nuôi với mật độ ban đầu 200 ct/mL trong thể tích một lít ở độ mặn 25 ppt, sục khí liên tục, chế độ cho ăn 50.000 tb/mL/ngày. Kết quả cho thấy tảo C. vulgaris có tỉ lệ sống cao nhất (95,55±0,20%) trong 15 ngày bảo quản ở 4 °C. Trong điều kiện nuôi ở nhiệt 25,5-25,6 °C, pH dao động từ 7,7-7,8 cho luân trùng ăn với tảo ly tâm không bảo quản có mật độ tối đa 2.812±12 cá thể/ml sau 7 ngày nuôi. Tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ mang trứng của quần thể luân trùng đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng tảo ly tâm không bảo quản vào ngày thứ ba của thời gian nuôi (0,50±0,02/ngày và 33,2±2,5 % tương ứng) và không có sự khác biệt thống kê với nghiệm thức tảo bảo quản ở 4oC. Kích thước luân trùng không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức với chiều dài vỏ từ 142-152µm, chiều rộng từ 116-125µm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...