Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao, tỉnh An Giang; đây là một trong những dự án kiểm soát lũ chủ động và hướng đến các mục tiêu khác nhau nhằm ổn định đời sống của những hộ dân canh tác nông nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng môi trường tại vùng ngập lũ sâu. Chỉ số hiệu quả tổng hợp của dự án đối với người dân được áp dụng nhằm xác định những khó khăn trong quá trình xây dựng và vận hành dự án kiểm soát lũ đối với người dân cũng như phát huy những điểm tích cực nhằm tích lũy kinh nghiệm cho những dự án kiểm soát lũ khác ở hiện tại và tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao đã đạt được hầu hết (16/18) các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các mục tiêu hoàn thành chưa đạt ở mức cao; do đó, cần có những biện pháp cải thiện hiệu quả dự án trong tương lai; cụ thể như cơ chế quản lý nước tưới phục vụ nông nghiệp, sự hợp lý của các hạng mục công trình và thu gom chất thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, những biện pháp hỗ trợ bước đầu của chính quyền địa phương trong việc hình thành hợp tác xã nông nghiệp là rất cần thiết nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành mô hình quản lý nước tưới có sự tham gia của các thành phần khác nhau trong xã hội, đặc biệt là nông dân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...