Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định mức độ bổ sung beta-glucan có ảnh hưởng tốt nhất lên khả năng sinh trưởng và phát triển của gà thịt Cobb 500. Sáu trăm con gà Cobb 500 ở 8 ngày tuổi được sử dụng và được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức thể hiện qua 4 khẩu phần ăn khác nhau như sau: Nghiệm thức đối chứng (ĐC) chỉ bao gồm thức ăn của cơ sở (KPCS), nghiệm thức 1 (NT1)  gồm KPCS + 0,02% β-glucan, nghiệm thức 2 (NT2) gồm KPCS + 0,05% β-glucan, và nghiệm thức 3 (NT3) gồm KPCS + 0,10% β-glucan. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại là 50 con gà. Thí nghiệm được thực hiện tại Trại gà Trường Giang, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 30/07/2014 đến ngày 03/09/2014.  Kết quả cho thấy không có sự khác biệt có nghĩa thống kê giữa ĐC với các NT có bổ sung β-glucan về khối lượng (KL), TTTA, TTTĐ và HSCHTA của gà ở các tuần 2, 3, 5  và 6 (P>0,05). Tuy nhiên ở tuần 4, NT1 có KL, TTTA cao nhất và HSCHTA thấp nhất, trong khi ĐC có HSCHTA cao nhất, KL và TTTĐ thấp nhất

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...