Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá có hay không chất lượng thể chế cấp Tỉnh được đánh giá thông qua các chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Với cỡ mẫu được thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng gồm 140 quan sát được tổng hợp từ năm 2008 – 2014 của 20 Tỉnh, kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 chỉ số thành phần của PCI bao gồm chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, minh bạch, và hỗ trợ doanh nghiệp có tác động tích cực đến thu hút FDI vào Việt Nam. Hàm ý của kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường thể chế, từ đó nâng cao khả năng thu hút vốn FDI trong tương lai.  

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...