Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 56(2019) Trang: 49- 53
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu đề tài là xác định sự thay đổi các tính chất đất có tác động đến môi trường vùng trồng keo lai. Thí ngiệm bố trí trên rừng Keo lai và Tràm, trên mỗi loại rừng chọn đất phèn nông và phèn sâu, mỗi nhóm đất chọn mức độ diện tích 10 ha, mỗi mức độ diện tích thu mẫu đất trên 3 cấp tuổi và lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy: Vùng trồng Keo lai chất hữu cơ, TPA, Al trao đổi và tỷ trọng đất phèn nông cao hơn so với đất phèn sâu. Tuy nhiên, pH có biến động ngược lại. Vùng trồng Tràm chất hữu cơ, Fe2O3, TAA, TPA, EC đất phèn nông có xu hướng cao hơn so với phèn sâu. Trong khi đó, hàm lượng Al trao đổi, pH, dung trọng đất thì ngược lại. So sánh giữa vùng trồng Keo lai và vùng Trồng Tràm cho thấy dung trọng, tỷ trọng, Fe2O3 và TAA ở vùng trồng Keo lai cao hơn so với vùng trồng Tràm. Tuy nhiên, Al trao đổi, chất hữu cơ và TPA trong đất thì biên động ngược lại.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...