Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí sô 354+355(2019) Trang: 65-72
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Thay đổi phương thức canh tác không sử dụng hoàn toàn phân bón hóa học đang là hướng đi mới đang được quan tâm trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tích hợp phân bón hữu cơ, biochar kết hợp với phân đạm đến việc cải thiện dinh dưỡng trong đất và năng suất bắp lai. Thí nghiệm trồng bắp được bố trí tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp qua 2 vụ (vụ Thu Đông 2016 và vụ Đông Xuân 2016-2017). Thí nghiệm gồm 12 nghiệm thức với 3 mức độ đạm (100 kg N, 150 kg N và 200 kg N/ha), hai mức độ phân hữu cơ (0 và 5 tấn/ha) và hai mức độ biochar (0 và 10 tấn/ha). Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), 4 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất hữu cơ, đạm hữu dụng và lân hữu dụng trong đất gia tăng rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ và biochar. Hiệu quả gia tăng cao hơn khi bón kết hợp phân bón hữu cơ với biochar hoặc bón kết hợp biochar với phân đạm. Kết quả thống kê cho thấy có mối tương tác giữa phân hữu cơ, biochar và liều lượng phân đạm đến sự gia tăng sinh khối thân, lá và năng suất bắp. Bón phân hữu cơ và biochar kết hợp 200 kg N cho năng suất bắp đạt cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với bón đơn lẻ phân hữu cơ, biochar và phân đạm. Tuy nhiên, chưa có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về năng suất bắp khi bón 200kg N kết hợp với phân bón hữu cơ và biochar so với bón 150 kg N kết hợp với phân bón hữu cơ và biochar.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...