Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 75-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của việc nhận thức về thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực phẩm đóng hộp lên ý định mua lại của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện  dựa trên bộ số liệu khảo sát từ 377 khách hàng đã và đang sử dụng thực phẩm đóng hộp với phương pháp nghiên cứu chính là mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm từ thiện và trách nhiệm môi trường ảnh hưởng đến ý định mua lại thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng và công bằng giá. Sự hài lòng của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi việc thực thi trách nhiệm từ thiện, trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm môi trường. Bên cạnh đó, trách nhiệm pháp lý được tìm thấy có ảnh hưởng cao nhất đến nhận thức công bằng giá, kế đến là trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm từ thiện.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...