Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 36(2019) Trang: 59-62
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến thất nghiệp ở Việt Nam với một số biến giải thích khác là: tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tăng trưởng dân số. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 1991 đến năm 2018. Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến được sử dụng để kiểm tra ảnh hưởng của các biến giải thích được lựa chọn đối với thất nghiệp ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, FDI đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thất nghiệp ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...