Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 249 (special issue APE 2019)(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
Liên kết:

The in vivo effect of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (B. subtilis-ChIFNa) in prevention of infectious bursal disease (IBD) was investigated in 3 week old chicks. Each chicken was given a dose of 0.5x1010 spores of B. subtilis-ChIFNa with 1 or 5 supplies by eye drop or oral administration. Challenges with dose of 104 ELD50 of virulent infectious bursal disease (vIBDV) per experimented chicken through oral route were carried out after 2 or 6 hours of B. subtilis-ChIFNa administration. The results showed that B.subtilis-ChIFNa could be used as a potential preventive and therapeutic antiviral agent against IBD,  B.subtilis-IFNα administration to chickens by oral route at 6 hours before vIBDV infection gave the best effect in IBD prevention


Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...