Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển

The objectives of this study were to investigate the change of microorganisms involved in cocoa (Theobroma cacao) fermentation and then to isolate, characterize and select the important microorganisms in cocoa fermentation. The results showed that microbial quantities continuously changed during cocoa fermentation and the highest quantity of dominant microorganisms at different stages of fermentation process as 8.03 log cfu/g of yeast, 6.34 log cfu/g of mold, 7.77 log cfu/g of lactic acid bacteria, 7.87 log cfu/g of acetic acid bacteria, 7.25 log cfu/g of Bacillus, and 10.93 log cfu/g of the total aerobic bacteria. There were nine yeast isolates belonging 5 genera of Saccharomyces, Kluyveromyces, Brettanomyces, Candida and Cystofilobasidium; 9 mould isolates belonging to 2 genera of Rhizopus and Aspergillus; 11 acetic acid bacteria isolates belonging to Acetobacter; and 13 spore-forming bacterial isolates belonging to Bacillus isolates. Three isolates of yeast (CY-1a, CY-1b, CY-2a) belonging to Kluyveromyces possessed the high fermentative capacity and 4 Acetobacter isolates (CAAB-1d, CAAB-1a, CAAB-1e and CAAB-2d) produced high amounts of acetic acid.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...