Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 73- 77
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất tại U Minh Ha, tỉnh Cà Mau. Phỏng vấn trực tiếp nông hộ để thu thập các số liệu về chi phí và thu nhập từ mô hình sử dụng đất và áp dụng phương pháp phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá 6 kiểu sử dụng đất bao gồm: Lùa 2 vụ, Lua Tôm, chuyên Tôm, Rau, Tràm và Keo Lai, trong đó kiểu sử dụng đất có lợi nhuận cao nhất là chuyện Tôm, kế đến là kiêu sử dụng đất Lúa - Tôm, sau đó Lúa 2 vụ, Tràm và Keo lai, kiểu sử dụng đất Rau có lợi nhuận thấp nhất. Xét về hiệu quả động vốn thì 3 kiểu sử dụng có hiệu quả cao nhất là trồng Tràm, đến chuyên tôm, kể đến là Keo lai, Luá – Tôm và Lua 2  vụ , thập nhất là kiêu sử dụng đất trồng rau. Tùy vào khả năng vốn và lợi nhuận chấp nhận được mà người nông dân chọn kiểu sử dụng đất phù hợp cho mình. 

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...