Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 56- 61
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản lý về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập số liệu từ các đối tượng và cán bộ liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn nghiên cứu, Phần mềm Excel và phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để so sánh đánh giá công tác quản lý quy hoạch, kết quả cho thấy hầu hết người dân và cán bộ có ý kiến đồng thuận cao đối với quy hoạch và được đánh giá là phù hợp với điều kiện của địa phương. Phần lớn cán bộ viên chức đều có tham gia quản lý và quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất và sản xuất tại địa phương. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cũng được đánh giá là khá ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã có giải pháp hỗ trợ thực hiện quy hoạch tại địa phương, Cân tăng cường hỗ trợ vốn, đầu ra thị trường để người dân ổn định sản xuất và thực hiện đúng quy hoạch.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...