Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2014) Trang: 73-79
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài nghiên cứu phương pháp rửa mặn bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) nhằm đánh giá biến động hàm lượng một số dinh dưỡng trong bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh và EC đạt ở mức không gây hại cho cây trồng ( mS.cm-1). Xác định hàm lượng dinh dưỡng trong mẫu bùn đáy ao vào thời điểm 01, 60 và 90 ngày rửa mặn. Lớp bùn có bề dày 10 và 20 cm được rửa mặn với tổng lượng mưa khoảng 822mm. Sau 90 ngày rửa mặn có EC dao động khoảng 3,5 - 4,0 mS.cm-1; trung bình chất hữu cơ khoảng 2,17% ở mức trung bình khá; đạm NH4+ khoảng 13,77 mg/kg và lân dễ tiêu khoảng 7,59 mg/kg còn ở mức khá giàu; hàm lượng Kali tổng khoảng 1,91-2,14%. Bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh sau rửa mặn vẫn còn hàm lượng dinh dưỡng ở mức khá cao, độ mặn dưới ngưỡng gây độc cho cây trồng, có thể tái sử dụng bùn sau rửa mặn để ủ phân hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường nuôi tôm thâm canh.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...