Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/03/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:  

Effects of using sewage sludge compost in growing lettuces (Lactuca sativa var. capitata L.) in the suburban area of Can Tho City

Từ khóa:

Phân hữu cơ bùn cống, phân NPK, rau an toàn, xà lách, độ xốp của đất

Keywords:

Sewage composts, NPK fertilizers, safe vegetables, lettuces, soil porosity

ABSTRACT

The study was done in the Long Tuyen safe vegetables co-operative farming from April to September, 2013 with the following objectives: (i) Assessment of vegetables productivity applying with the compost-chemical fertilizer and chemical fertilizer; (ii) Assessment of the vegetable quality growing on sewage sludge compost according to standard of of the Ministry of Agriculture and Rural Development (99/2008/QĐ-BNN); and, (iii) Assessment of the bulk density and the porosity of soil after harvesting. The results showed that the lettuce yield was significant higher in the treatment of sewage sludge composts mixed with the N-P-K fertilizers (16-16-8) (2.38-3.35 kg/m2) than in the N-P-K fertilizers treatment (2.17-2.31 kg/m2). The quality indicators including coliform (2.41-7.56 CFU/g) and nitrate content (125.1-175.1 mg/kg) were at the safe level in accordance to the standard of the Ministry of Agriculture and Rural Development. In addition, the bulk density and porosity in the compost treatments were also improved in comparison to the chemical fertilizers treatment.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại Hợp tác xã rau an toàn Long Tuyền từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2013 với các mục tiêu: (i) Đánh giá năng suất rau được trồng bằng phân hữu cơ bùn cống thải kết hợp với phân hóa học và bón hoàn toàn phân hóa học; (ii) Đánh giá chất lượng rau được trồng từ phân hữu cơ bùn cống thải theo quy định tại Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (iii) Đánh giá sự thay đổi về dung trọng và độ xốp của đất trồng rau khi sử dụng phân hữu cơ bùn cống thải. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức bón phân hữu cơ bùn cống thải kết hợp với phân NPK 16-16-8 cho năng suất rau xà lách (2,38-3,35 kg/m2) cao có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân NPK 16-16-8 (2,17-2,31 kg/m2). Các chỉ tiêu về coliform (2,41-7,56 CFU/g), hàm lượng nitrate (125,1-175,1 mg/kg) đạt ngưỡng an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dung trọng và độ xốp của đất ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ đã được cải thiện có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân hóa học. Bón phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ bùn cống với liều lượng 0,02 kg/m2 phân NPK 16-16-8 + 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...