Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2015) Trang: 101-107
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nhằm khắc phục rủi ro do lượng phân heo không đủ cung cấp khi có dịch bệnh hoặc thị trường tiêu thụ bấp bênh, việc tận dụng sinh khối thực vật để tạo ra khí sinh học đã được nghiên cứu ở quy mô hộ gia đình. Nồng độ của COD, đạm và lân trong nước thải đầu ra của túi ủ biogas rất cao, tuy nhiên, các nghiên cứu về hàm lượng các chất này trong nước sau biogas vẫn chưa được quan tâm. Đề tài được thực hiện nhằm xác định chất lượng nước thải của túi ủ biogas với nguyên liệu nạp là thực vật. Kết quả cho thấy giá trị nhiệt độ và pH nước đầu ra của các nghiệm thức biến động không đáng kể và thích hợp cho sự phát triển của các vi sinh vật trong túi ủ. Hàm lượng hữu cơ (COD) và các ion hòa tan (P_PO43- ; N_NO3-; N_NH4+) trong nước thải các nghiệm thức có khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng. Mật số Coliform và E.coli giảm theo thời gian với giá trị dao động tương ứng là 3,5 x 103 – 1,1 x 104 CFU/mL và  0,7 x101 – 10,01 x103CFU/mL, trong đó các nghiệm thức sử dụng nguyên liệu thực vật luôn thấp hơn nghiệm thức phân heo. Mặc dù, nước thải biogas có nồng độ đạm và lân cao, nhưng nước thải vẫn được thải bỏ trực tiếp ra các thủy vực lân cận;  do vậy cần nghiên cứu tái sử dụng nước thải biogas cho nuôi thủy sản và cho nông nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước sông, rạch tiếp nhận.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...