Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài Sản xuất phân hữu cơ từ bùn cống thải thu gom được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng phân hữu cơ bùn cống theo tiêu chuẩn ngành 10TCN 526-2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vật liệu ủ được phối trộn theo tỉ lệ khô 1 bùn : 0,56 rơm : 0,17 phân gà có phun nấm Trichoderma với liều lượng 30 g/m3. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sau 45 ngày ủ, các chỉ tiêu nhiệt độ, ẩm độ, pH, phần trăm thể tích, hàm lượng cacbon, N-NH4+ ở các nghiệm thức giảm dần theo thời gian; ngược lại, tổng đạm, tổng lân, đạm nitrat, lân dễ tiêu tăng. Các chỉ tiêu khảo sát ở 3 nghiệm thức đạt tiêu chuẩn ngành 10TCN 526-2002, đặc biệt hàm lượng lân dễ tiêu (1035,2-1293,8 mgP/kg) và đạm nitrat (67,72-147,16 mgNO3_N /kg) ở mức giàu. Nghiệm thức 1,5 m3 và 1 m3 có chất lượng phân tương đương nhau và có phần vượt trội hơn nghiệm thức 0,5 m3. Để sản xuất được 1 tấn phân cần có 940 kg bùn cống thải (ẩm độ 30-40%) + 380 kg rơm (ẩm độ 10-20%) + 140 kg phân gà (ẩm độ 20-30%) + 270 g nấm Trichoderma với thời gian ủ khoảng 45 ngày và chi phí sản xuất 1.400.000 đồng/tấn.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...