Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về

ABSTRACT

The mangrove-shrimp system is popularly practiced in the coastal provinces in theMekongDelta, but the shrimp production was low. The area of mangrove forest is approximately 186,277 ha, in which 161,277.5 ha have been converted for shrimp farming and other activities since 1953 to 1995. There is the main challenge between the mangrove forest protection and the sustainable development of mangrove-shrimp system. To enhance sustainable shrimp production within the mangrove-shrimp system, research is needed on the key processes of ecological factors controlling pond production that is not only effective conservation of the mangrove-shrimp farming but also support local decision-maker in sustainable development of coastal area in the Mekong delta.

Keywords: Mangrove?shrimp system, ecological factor, coastal areas, sustainability

Title: Mangrove ? shrimp system in coastal sustainable development in theMekongdelta

TóM TắT

Hệ thống rừng?tôm đã được nuôi  phổ biến ở các tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhưng sản lượng tôm hàng năm thấp. Diện tích rừng ngập mặn có khoảng 186.277 ha, trong đó khoảng 161.277, 5 ha được chuyển thành các ao nuôi tôm và các họat động khác từ năm 1953-1995. Vấn đề thách thức được đặt ra giữa bảo vệ rừng ngập mặn và phát triển bền vững hệ thống rừng ? tôm. Để gia tăng sản lượng ổn định cho hệ thống rừng-tôm, nghiên cứu những tiến trình chủ đạo của các yếu tố sinh thái quyết định năng suất hệ thống là thật sự cần thiết, điều này không chỉ bảo tồn hệ thống hiệu quả hơn, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương nhằm phát triển bền vững vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Từ khóa: Hệ thống rừng ? tôm, yếu tố sinh thái, vùng ven biển, sự bền vững 

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...