Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 77-86
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Ô nhiễm môi trường gây ra bởi bùn cống thải đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng cản trở sự phát triển đô thị ở các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, nếu biết cách tái sử dụng hợp lý thì bùn cống thải được xem là nguồn tài nguyên đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, đề tài ?Nghiên cứu sử dụng chế phẩm Biomix ủ bùn cống thải phối trộn vật liệu hữu cơ được thực hiện với các mục tiêu: (i) Đánh giá khả năng hoai mục vật liệu ủ khi sử dụng Biomix và không sử dụng, (ii) Xác định loại vật liệu phối trộn phù hợp cho quá trình ủ, (iii) Đánh giá hàm lượng dinh dưỡng vật liệu sau ủ theo tiêu chuẩn ngành 10 526 - 2002 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cacbon hữu cơ, tỷ lệ C/N, N-NH4+ ở các nghiệm thức giảm theo thời gian ủ. Ngược lại, tổng đạm, tổng lân, N-NO3-, P-PO43- tăng theo thời gian ủ. Giá trị pH, ẩm độ, kim loại nặng (Pb và Cd), mật số Salmonella đạt tiêu chuẩn ngành 10 526 ? 2002. Chế phẩm Biomix làm tăng khả năng hoai mục vật liệu ủ, tăng hàm lượng lân dễ tiêu và đạm dễ tiêu. Nghiệm thức Bùn - Rơm - phân Gà - Biomix có tỉ lệ 2- 0,75 - 0,3 là nghiệm thức có hàm lượng dinh dưỡng cao trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...