Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về

ABSTRACT

The study ?Water physical and chemical characteristics in The landscape protected zone for Tra Su Malaleuca forest? was done from January to May, 2008. Results showed that water parameters were over Vietnamese standard for fresh water quality for aquatic life protection (TCVN 6774: 2000) such as: pH, the transparency, dissolved oxygen (DO) and iron. Especially, pH and iron values were suitable for the growth of Malaleuca but not suitable for the growth and development of aquatic organisms. For Chau Phu canal, iron and transparency levels were not appropriate for domestic water using. Therefore,  there is of special interest in view of regulating water in order to develop Malaleuca forest and gather effectively all aquatic organisms.

Keywords: water pollution, water quality, water regime, and Malaleuca forest

Title: Water physical and chemical characteristics in The landscape protected zone for Tra Su Malaleuca forest

TóM TắT

Nghiên cứu ?Đặc điểm thuỷ lý hóa tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư? được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2008. Kết quả đề tài cho thấy các yếu tố thủy lý hóa vượt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh (TCVN 6774: 2000): pH, độ trong, oxy hòa tan (DO) và sắt. Đặc biệt, giá trị pH và hàm lượng sắt thích hợp với sự phát triển của cây tràm thì lại không thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của thuỷ sinh vật. Nước trong kênh Châu Phú, có nồng độ sắt, độ trong không phù hợp với mục đích sinh hoạt. Do vậy, cần quan tâm đặc biệt đến việc điều tiết nước thích hợp để phát triển rừng và để tận thu các nguồn thủy sinh vật cho hiệu quả.

Từ khóa: ô nhiễm nước, chất lượng nước, chế độ nước, rừng tràm

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...