Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 52-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

The treatment efficiencies of COD, total nitrogen, and total phosphorus of the wastewater treatment system in CanTho Fishery Import Export Limited Company

Từ khóa:

COD, hiệu suất xử lý, nước thải, tải lượng ô nhiễm, tổng đạm, tổng lân

Keywords:

COD, total nitrogen, total phosphorus, the treatment efficiency, wastewater

ABSTRACT

The study "Treatment efficiencies of COD, total nitrogen, and total phosphorus of  the wastewater treatment system in CanTho Fishery Import Export Limited Company? has been conducted to assess the treatment efficiencies of the treatment system. Results showed that the treatment efficiency of COD of the system was in the range of 95 - 97% equivalent to theoretical efficiency from 95 to 98%; The treatment efficiency of TN fluctuated from 53 to 71% that is lower in comparison to the theoretical efficiency with the range of 75 - 84%; The treatment efficiency of TP fluctuated in range of 51 to 73% lower than the theoretical efficiency (84 ? 90%). The treated COD and TN concentrations exceeded from 1.06 to 2.55 and 1.7 to 2.54 times of National technical regulations on industrial       waste water processing seafood (QCVN11:2008/BTNMT-Colume A). The concentration of TP overed from 4.1 to 17 times (QCVN 40:2012/BTNMT-Colume A). Therefore, there should be measures increasing the treatment efficiency of the wastewater treatment system.

TóM TắT

Đề tài ?Hiệu suất xử lý COD, tổng đạm, tổng lân của hệ thống xử lý nước thải tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ? được thực hiện nhằm đánh giá hiệu suất xử lý COD, tổng đạm (TN), tổng lân (TP) của hệ thống xử lý nước thải. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất xử lý COD của hệ thống dao động trong khoảng 95 ? 97% tương đương với hiệu suất lý thuyết là 95 ? 98%; Hiệu suất xử lý TN của hệ thống là dao động trong khoảng 53 ? 71% thấp hơn so với hiệu suất lý thuyết là 75 ? 84%. Hiệu suất xử lý TP với giá trị dao động từ 51 ? 73% thấp hơn hiệu suất lý thuyết (84 ? 90%). Nồng độ COD và TN sau xử lý so với QCVN 11:2008/BTNMT-loại A đều vượt quy chuẩn lần lượt từ 1,06 ? 2,55 lần và 1,7 ? 2,54 lần. Trong khi đó giá trị TP so với QCVN40:2011/BTNMT-loại A vượt từ 4,1 ? 17 lần. Do đó, cần có biện pháp tăng hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống tại     Công ty.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 111-118
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 135-144
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 15-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 158-166
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 18-25
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 194-201
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 23-29
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 26-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 269-277
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 278-287
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 32-41
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 356-364
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 42-51
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 51-61
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thị Nga,
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 83-88
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Số 05 (2006) Trang:
Tải về
84 (2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
03 (53) (2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
04 (50) (2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
02 (52) (2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
12 (2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
209 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 (2013) Trang: 75
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 (2012) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...